PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA

CZŁONKÓW ŚWIATOWEJ RADY BADAŃ NAD POLONIĄ

Warszawa, Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B w Warszawie

24.10.2019 r.

 

W pierwszym dniu trwania międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Światową Radę Badań nad Polonią „Polskie wychodźstwo i jego przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu” – dnia 24.10.2019 r. odbyło się w Hotelu Holiday Park w Warszawie walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 19.45.

Ilość obecnych :

Obecne były 43 osoby oraz kolejne 22 osoby, niemogące przybyć na zebranie, przekazało obecnym swoje pełnomocnictwa. Ogółem uprawnionych do głosowań było 65 osób.

Pkt 1 posiedzenia – Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i przyjęcie porządku obrad

Zebrani członkowie Rady wybrali na początku jednogłośnie na przewodniczącego Walnego Zebrania – Prezesa ŚRBnP Pana Waltera Wiesława Gołębiewskiego, a także jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Prezesa porządek obrad.

Pkt 2 posiedzenia – Sprawozdanie Prezesa za miniony rok działalności Rady

Prezes Gołębiewski w skrócie przedstawił najważniejsze punkty swego sprawozdania za ostatni rok pracy Rady, które zostało wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie przesłane do wszystkich członków ŚRBnP w terminie określonym statutem. Prezes omówił ubiegłoroczną konferencję Rady, która odbyła się w stulecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz udział członków Rady w Marszu Niepodległości w roku 2018. Przedstawił zebranym powstałą po konferencji, dzięki wsparciu Senatu RP, publikację pokonferencyjną. Wspomniał o wniosku składanym na bieżący rok przez Radę do Senatu RP i nieprzyznaniu naszej organizacji grantu w 2019 r. Stąd konieczna była zmiana planowanego miejsca konferencji z Londynu na Warszawę. Prezes wspomniał także o swej aktywności w środowiskach i mediach polonijnych oraz o trudnościach stojących przed Polonią Amerykańską. Zachęcał do współtworzenia strony internetowej Rady – dzielenia się z innymi członkami swym dorobkiem, uroczystościami i projektami tworzonymi przez naszych członków.

Następnie odbyło się głosowanie odnośnie przyjęcia sprawozdania Prezesa. Zostało ono jednogłośnie przyjęte przez zebranych.

Sprawozdanie Prezesa Gołębiewskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu z Walnego Zebrania Członków ŚRBnP w roku 2019.

 

Pkt 3 posiedzenia – Sprawozdanie Sekretarz Generalnej Zarządu Rady Pani Ewy Wysga

a/ ad. 1. Rozliczenie finansowe w 2018 roku    

       wpływy :           2018 =   61.033,27 zł

składki członkowskie 2.863,50 zł, darowizny 2.550,50 zł, dotacja Senatu RP 50.500 zł oraz dodany  wynik z 2017r:  5.119,77 zł  

      wydatki :           2018 =   57.905,87 zł

Łączne koszty konferencji 50.500 zł refundowane przez Senat RP : materiały biurowe 888,58 zł opłaty pocztowe i bankowe 679,14 zł, usługa księgowa 1 174,00 zł, usługi gastronomiczne 5.369,00 zł, koszty dojazdów, ryczałty, bilety lotnicze 12.586,66 zł, usługa hotelowa 4.203,60, druk zaproszeń, folderów, skład i wydruk publikacji 19.906,94 zł, umowy o dzieło 6.200 zł, przygotowanie konferencji i obsługa sprzętu 1,442,80 zł. Pozostałe koszty to medal Polonii 5.000 zł, kwiaty 80,00 zł utrzymanie serwera, przedłużenie  domeny 375,15 zł

       wynik z działalności  :   dochód w wysokości  3.127,40 zł  

Członek Komisji Rewizyjnej przedstawił pisemne oświadczenie o zgodności i zasadności rozliczenia działalności i dyspozycji środków finansowych SRBnP w 2018 roku

Rozliczenie finansowe ŚRBnP za 2018 rok zostało poddane pod głosowanie.                                   Głosów za było 65 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.                                

 

ad 2. listy członków i wpłaty

  1. a) Stan członków Rady 22/10/2019: 129 osób. Wpłaty członkowskie w roku 2018 wniosło 51 osoby. Łącznie ze składek członkowskich w 2018 roku wpłynęła kwota 550 zł oraz 2.863,50 zł w formie darowizn. ( w tym dotacja Pana Prezesa, oraz dodatkowe kwoty ponad 50 zł od członków ŚRBnP w osobach : dr Józefy Aleksik, mgr Zofii Banaszkiewicz , ks. prof. Bernard Kołodziej, dr Mirosław Kucharski, mgr Bogusław Lipiec, mgr Ewa Małachowska, ks. dr Roman Nir, prof. Wojciech Olszewski, Justyna Stolarska oraz Państwo Krystyna i Włodzimierz Zapendowscy.)
  2. b) Po ostatnim Walnym Zebraniu otrzymałam 7 deklaracji z prośbą o przyjęcie w poczet Członków ŚRBnP.
    1. Pani dr Monika Wiśniewska specjalność naukowa historia najnowsza; Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie oraz KUL Lublin - rekomendacja Pani dr Joanny Pyłat oraz prof. dr hab. Wiesława Wysockiego
    2. Pan dr Jarosław Płachecki z Irlandii – specjalność naukowa ; nauki polityczne, University of Dublin - rekomendacja Pani dr Joanny Pyłat oraz dr Jacka Cholewskiego

W/w kandydatury zostały jednogłośnie przyjęta na posiedzeniu Zarządu SRBnP w dniu 15 kwietnia 2019 roku

  1. Pan mgr Roman Baraniecki z Kanady – specjalizacja naukowa filozofia/antropologia Polonii amerykańskiej, praca Canadian Mental Health Association - rekomendacja            Pani dr Joanny Pyłat oraz ks. prof. dr hab. Waldemara Glińskiego  
  1. Pan inż. Andrzej Kawka z Kanady znany i zasłużony działacz - rekomendacja  Pani dr Joanna Pyłat oraz Prezesa ŚRBnP mgr Waltera Wiesława Gołębiewskiego.
  2. Pan mgr inż. Waldemar Kowalski z Kanady działacz polonijny, praca Euromax Foods rekomendacja Pani dr Joanna Pyłat oraz ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński
  3. Pan prof.Thomas (Tom) Urbaniak z Kanady specjalizacja polotolog: Rektor Cape Breton University - rekomendacja Pani dr Joanna Pyłat oraz ks. prof. dr hab. Waldemar  Gliński  

W/w kandydatury zostały jednogłośnie przyjęta na posiedzeniu Zarządu SRBnP w dniu 5 września 2019 roku Zgodnie z zapisami statutu zostali oni przyjęci w poczet członków na posiedzeniach Zarządu, jakie odbywały się cyklicznie pomiędzy walnymi zebraniami.

c/ Członek Zarządu Rady – Pani Aneta Hoffmann przedstawiła złożone w dniu 24.10.2019 r. deklaracje kandydatów na nowych członków.

Następnie odbyło się głosowanie za przyjęciem ww. kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia. Wszystkie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Rady.

d/ Pani Wysga poinformowała następnie zebranych o rozliczeniach grantów uzyskanych w 2017 i 2018 r. z Kancelarii Senatu przez ŚRBnP. Zostały one w poszczególnych latach – odpowiednio do 31.01.2018 i 31.01.2019 r. złożone przez Zarząd Stowarzyszenia i następnie zaakceptowane bez uwag przez Kancelarię Senatu.

e/ Pani Sekretarz przedstawiła następnie starania Rady o uzyskanie w Krajowym Rejestrze Sądowym dla naszego Stowarzyszenia statusu organizacji pożytku publicznego. Po wielu staraniach – konieczności zmian statutu, zbieraniu nowo obowiązujących oświadczeń od wszystkich rozsianych po świecie członków Zarządu Rady, ostatecznie w październiku 2019 r. nasze Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i już przy rozliczeniach podatkowych z 2019 r. będą możliwe odliczenia 1 % na rzecz naszej organizacji. Wiadomość ta została z dużą radością i oklaskami przyjęta przez członków Rady z jednoczesnymi słowami podziękowań dla Pani Sekretarz za nieustępliwość w tej trudnej sprawie i jej pozytywne rozwiązanie z pożytkiem dla organizacji.

Pkt 4 posiedzenia – Sprawozdania członków Zarządu ŚRBnP

Krótkie sprawozdania ze swej działalności w mijającym roku złożyli następujący członkowie Zarządu ŚRBnP :

- dr Joanna Pyłat – sprawozdanie ze swych podróży naukowych do Dublina i Kanady, gdzie reprezentowała naszą organizację

- ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej – przybliżył zebranym kwestię kleryków ze środowisk polonijnych, jakimi dane mu jest opiekować się w Zakonie Chrystusowców

- Hanna Paniszewa – omówiła swą działalność w środowiskach polskich w Brześciu – prowadzenie drużyny harcerskiej, szkoły społecznej, akademii Żołnierzy Wyklętych, a także udziału jej  podopiecznych w projektach na terenie Polski

- Agnieszka Bogucka – omówiła prowadzoną przez siebie promocję działalności Rady wśród członków „Wspólnoty Polskiej” oraz w środowiskach polonijnych oraz odbycie wraz z Panią Prezes Orłowicz ze Stowarzyszenia „Kresy” z Paryża wypraw na Litwę i Ukrainę

- Jacek Cholewski – przedstawił swoje starania w Instytucie Pamięci Narodowej o zapoczątkowanie działań zmierzających do dodania jęz. polskiego jako jęz. obcego w innych krajach, co znacznie poszerzyłoby ilość uczniów naszego języka za granicą.

Pani Sekretarz Ewa Wysga podkreśliła na zakończenie tego punktu obrad, iż wszystkie inicjatywy naukowe i społeczne podejmowane przez członków Rady, m.in. te wymienione przez przedmówców, realizowane są ze środków własnych ww. osób.

Pkt 5 posiedzenia – Wybory uzupełniające do Zarządu ŚRBnP

Prezes Gołębiewski poinformował zebranych, iż w bieżącym roku upłynęła 5-letnia kadencja jednego (spośród 15) członka Zarządu Rady - dotychczasowego wiceprezesa – ks. dr hab. Waldemara Glińskiego, prof. UKSW. Ksiądz Gliński wyraził zgodę na kandydowanie. Prezes Gołębiewski przedstawił pokrótce sylwetkę kandydata i jego znaczący wkład w rozwój działalności naszej organizacji. Następnie kandydatura ks. prof. Glińskiego została poddana pod jawne głosowanie zebranych i została przez aklamację przyjęta przez członków.

Pkt 6 posiedzenia – Propozycje i dyskusja nt. Uchwał ŚRBnP wynikających z wniosków i postulatów przeprowadzonej konferencji dotyczących obrony dobrego imienia Polaków i Polski i prawdy historycznej o przebiegu II wojny światowej na ziemiach polskich w związku z narastającymi w świecie fałszywymi niesprawiedliwymi i krzywdzącymi nas Polaków wypowiedziami i publikacjami

Prezes Gołębiewski pokrótce przybliżył zebranym trudności, jakie napotyka Polonia Amerykańska odnośnie poziomu wiedzy społeczeństw zachodnich na temat polskiej historii i wkładu Polaków w przebieg II wojny światowej. Wspomniał także o działaniach podejmowanych przez Polaków w Ameryce na rzecz obrony dobrego imienia Polaków i Polski. Zaproponował dyskusję na temat przyjęcia ewentualnych uchwał na zakończenie odbywającej się obecnie międzynarodowej konferencji organizowanej przez Radę oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z PTNO i Klubem Jagiellońskim z Londynu.

Ks. prof. Gliński zaproponował przyjęcie uchwały na temat reparacji, jakie nasz Kraj powinien uzyskać od Niemiec.

Pani Agnieszka Bogucka podkreśliła, iż ważne jest zawarcie w uchwale klauzuli przypominającej innym społeczeństwom, iż Polacy byli jednym z najbardziej dotkniętych w czasie ostatniej wojny narodem; państwem, który samodzielnie musiał stoczyć walkę z dwoma agresorami.

Zdaniem zebranych uchwała Rady powinna być skierowana do Bundestagu i Dumy, a do wiadomości Sejmu RP i Prezydenta RP.

Prezes Gołębiewski pozostawił kwestię ostatecznej decyzji o przyjęciu Uchwały na koniec drugiego dnia konferencji w dniu 25.10.2019 r.

Pkt 7 posiedzenia – Omówienie planów na konferencję naukową Rady w roku 2020

Prezes Gołębiewski zaproponował zebranym podjęcie w najbliższym roku w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej corocznie przez Radę zagadnienia stosunków polsko-amerykańskich w XX i XXI w. Jego zdaniem odpowiednim miejscem do jej organizacji (o ile Rada uzyska grant Senatu na ten cel) byłby Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych.

W toku dyskusji członków, w której głos zabrali m.in. ks. prof. Waldemar Gliński (propozycja tematu konferencji : „Wkład USA w odzyskanie przez Polskę niepodległości w latach 1918-1920), Janusz Gołębiewski („Wkład USA w upadek komunizmu w Polsce”), prof. Wiesław Wysocki („Stosunki polsko-amerykańskie w XX w.”).

Członkowie Walnego Zebrania poprzez głosowanie jednogłośnie zgodzili się z celowością podjęcia proponowanej tematyki na przyszłorocznej konferencji, a sformułowanie jej tytułu i ostatecznego zakresu tematycznego pozostawili decyzji najbliższego posiedzenia Zarządu Rady.

Prezes Gołębiewski poinformował następnie zebranych, iż do końca listopada 2019 r. zostanie przez Radę przygotowany wniosek do Senatu RP o wsparcie finansowe organizacji ww. konferencji.

Pkt 8 posiedzenia – Strona Internetowa, aktualizacja tematyczna, sprawy redakcyjne i wydawnicze  

Kwestię prowadzenia strony internetowej ŚRBnP pod nieobecność jej redaktora – dr Macieja Jaroty – przedstawiła Pani Aneta Hoffmann. Zachęcała ona zebranych do współtworzenia strony Rady poprzez przesyłanie do Pani Sekretarz Ewy Wysgi materiałów dotyczących bieżącej działalności członków naszej organizacji, co pozwoli wymieniać informacje i pogłębiać współpracę  pomiędzy członkami nie tylko przy okazji dorocznych konferencji Rady.

Pani dr Joanna Pyłat podjęła się założenia profilu Rady na Facebook.

Pkt 9 posiedzenia – Wolne wnioski

Uczestnicy Walnego Zebrania nie zgłosili wolnych wniosków.

Pkt 10 posiedzenia – Podsumowanie Walnego Zebrania

Na zakończenie Prezes Gołębiewski podsumował postanowienia Walnego Zebrania. Pogratulował nowym członkom przyjęcia w poczet ŚRBnP i zachęcił wszystkich zebranych do aktywnego włączania się przez cały rok do działalności Stowarzyszenia. Zaprosił wszystkich członków do udziału w kolejnym dniu tegorocznej konferencji na UKSW w dniu następnym i potwierdził, iż Zarząd będzie się starał wydać przedstawione na konferencji referaty w formie publikacji pokonferencyjnej.

Na tym Walne Zebranie zostało zakończone o godz. 21.20.

Protokół sporządziła : Aneta Hoffmann, członek Zarządu ŚRBnP

Protokół podpisał prezes Światowej Rady Badań nad Polonią  Walter Wiesław Gołębiewski.