GENEZA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚĆ ŚWIATOWEJ RADY BADAŃ NAD POLONIĄ

Światowa Rada Badań nad Polonią jest Towarzystwem Naukowym skupiającym naukowców, publicystów, pisarzy, działaczy polonijnych (zarówno w Kraju jak i na Obczyźnie). Jest to jedyne Towarzystwo Naukowe Polonii i Polaków za granicą, które wykonuje funkcje naukowo-badawczą i koordynacyjną dotyczącą tematyki Polaków na Obczyżnie. Nasza tematyka naukowo-badawcza nie ogranicza się więc do jednego kraju czy kontynentu ale obejmuje zagadnienia Polaków na całym świecie.  Zajmujemy się problematyką polonijną, realizując założenia śp. prof. dr Edwarda Szczepanika, ostatniego premiera II RP, dotyczące badań i popularyzacji dziedzictwa narodowego Polaków za granicą. Środowisko nasze jest jednym z bardzo niewielu środowisk naukowych, a może nawet jest jedyne, które z uwagi na indywidualne losy swych liderów podtrzymuje idee altruistycznego patriotyzmu polskiego. Genezą powstania Stowarzyszenia jest Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (PTNO), organizacja skupiająca polskich naukowców poza granicami kraju, działająca w Londynie od roku 1950. PTNO w roku 1996 zwróciła się do środowisk naukowych w Kraju z wezwaniem do maksymalnego zacieśnienia związków pomiędzy światem naukowym w Kraju i na Emigracji. Przewodniczącym Zarządy PTNO był wówczas prof. dr Edward Szczepanik, ostatni Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie. Z jego to głównie inicjatywy powołana została w roku 1997 "Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią", której prof. Szczepanik został prezesem. Zrzeszała naukowców z Polski, Anglii, obu Ameryk, a nawet odległej Australii, jak również z byłych Republik ZSRR. W roku 2001 Rada przyjęła obecna nazwę "Światowa Rada Badań nad Polonią". Prof. dr Szczepanik został jej Prezesem Honorowym, którą to godność piastował aż do swej śmierci w roku 2005. Następnym Prezesem Rady był w latach 2003-2007 prof. Andrzej Targowski z USA. Obecnie funkcje Prezesa ŚRBnP od czerwca 2007r pełni mgr. Walter Wiesław Gołębiewski (USA) . Światowa Rada Badań nad Polonią posiada osobowość prawną i jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Siedzibą władz Rady jest obecnie miasto Warszawa. Działalność swoja Rada opiera na pracy społecznej członków.

Celem Rady jest rozwijanie i koordynowanie pracy naukowej w zakresie badań polonijnych oraz upowszechnianie wiedzy o Polonii. Cele te realizuje poprzez: - organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, konferencji, seminariów, odczytów, kursów itp.; - inicjowanie, organizowanie i koordynowanie badań naukowych, indywidualnych bądź zespołowych; - upowszechnianie wiedzy o Polonii przez odczyty, publikacje, wystawy itp.; - współpracę z władzami, agendami rządowymi i parlamentarnymi, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi działalnością Rady; - gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji, prasy, wydawnictw polonijnych dotyczących Polonii; - wydawanie czasopism lub form książkowych, o charakterze organizacyjnym i metodologicznym, upowszechniającym wyniki badań w zakresie dziejów i przemian zbiorowości polonijnych.

II. Publikacje i wydawnictwa.

Stowarzyszenie Światowa Rada Badań nad Polonią wydała wiele książek o tematyce polonijnej oraz Rocznik Polonii nr.1, oraz nr.2. 1. Marian Miszczuk: Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej 1914-2001. Warszawa 2002. 2. Wiesław Kukla, Marian Miszczuk: Emigracyjna i polonijna prasa harcerska 1914-2003. Materiały i źródła. Warszawa 2003. 3. Marian Miszczuk: Harcerska prasa dla dzieci i młodzieży wydawana w Wielkiej Brytanii w latach 1941-1948. Warszawa 2004. 4. Wiesław Kukla, Marian Miszczuk: Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydanych w latach 1912-2004. Warszawa 2006. 5. Wiesław Kukla, Marian Miszczuk: Współczesna prasa harcerska na obczyźnie. Warszawa 2006. 6. Wiesław Kukla, Marian Miszczuk: Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912-2006, Zarys problematyki. Warszawa 2006. 7. Janusz Kuczyński "Uniwersalność Polskości" Warszawa 2006.

Kazimierz Dopierała, Adam Sudoł „Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXIw.”- publikacja materiałów z konferencji naukowej , Suwałki 15-17 września 2006r. Wiesław Jan Wysocki, Waldemar Gliński „ Polska dwa światy Kraj i Polonia”- materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Polacy w Ameryce Północnej -400lecie”- Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009r, Zbigniew Tomasz Klimaszewski „Polacy w Niemczech – Przeszłość, Terażniejszość, Przyszłość” materiału z Konferencji naukowej „ Muzeum Niepodległości w Warszawie 20-21.04.2012.

Walter Wiesław Gołębiewski – „Wspomnienia Emigranta na tle powojennej polskiej rzeczywistości. Oficyna Wydawnicza Kucharski – Toruń 2013r, oraz jest współautorem sześciu książek oraz przeszło dwustu artykułów o tematyce polonijnej.

III. Działalność członków ŚRBnP.

Obecnie mamy 140 członków zamieszkałych na wszystkich kontynentach. Są to naukowcy, politycy, działacze polonijni, księża, studenci. Około 35% to Polacy zamieszkali poza granicami kraju. Nasi członkowie również w ramach swoich wielu indywidualnych wystąpień i działań przyczyniają się do upowszechniania wiedzy o Polonii przez odczyty, publikacje, wystawy, spotkania itp. Informacje o naszych członkach, Ich osiagniciach i działalności można otrzymać na naszej stronie internetowej w dziale Nasi Członkowi

   Zarząd Światowej Rady Badań nad Polonią (stan z 2020r)

 1. Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes (USA)
 2. prof. dr hab. Waldemar Gliński – Wiceprezydent do spraw naukowych (Polska)
 3. Joanna Pyłat – Wiceprezydent (WB, Polska)
 4. Ewa Wysga – Sekretarz Generalny (Polska)
 5. Inż. Jacek Cholewski – Skarbnik (Australia, Polska)
 6. dr hab. Wiesław Wysocki – Członek Zarządu (Polska)
 7. dr. Maria Szonert-Binienda – Członek Zarządu (USA)
 8. Senator RP Piotr Andrzejewski – Członek Zarządu (Polska)
 9. Hanna Panisheva – Członek Zarządu (Białoruś)
 10. , prof. dr hab. Bernard Kołodziej – Członek Zarządu (Polska)
 11. dr. Zbigniew Malczewski – Członek Zarządu (Brazylia)
 12. Agnieszka Bogucka – Członek Zarządu (Polska)
 13. Kielich Rainka Hanna – Członek Zarządu (Polska)
 14. mgr Aneta Hoffmann – Członek Zarządu (Polska)

Światowa Rada Badań nad Polonią organizuje coroczne, przez ostatnie 25lat, międzynarodowe naukowe konferencje o tematyce polonijnej. Poniżej lista tych konferencji za ostatnie 15lat. 

 • ”Polacy i Polonia na świecie – stan badań i ich perspektywy na XXI wiek” Suwałki, 15-17 września 2006 r,
 • ”Dziedzictwo Polaków na Wschodzie i Ich związki z Macierzą” – Warszawa, 22-24 czerwca 2007 r.,
 • ”Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie, Warszawa, 7-8 listopada 2008 r.,
 • „Niepodległościowe uchodźstwo polskie w Europie i na świecie i jego rola w pomocy Krajowi po Układzie Jałtańskim 1945-1990” Warszawa, 22-24 października 2009 r.,
 • "Polacy w Ameryce Łacińskiej" UKSW – Warszawa, 8-9 kwietnia 2011 r.[4]
 • "Polacy w Niemczech" Muzeum Niepodległości w Warszawie, 20-21 kwietnia 2012 r.
 • "Konsekwencje deportacji oraz losy Polaków na Wschodzie po agresji sowieckiej na Polskę 1939 r.". Muzeum Niepodległości w Warszawie 12-13 kwiecień 2013r.
 • "Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi,Litwie i Łotwie po rozpadzie ZSRR" Muzeum Niepodległości w Warszawie 30.07. 2014 r.
 • Przywództwo polonijne i jego rola w utrzymaniu polskiej tożsamości narodowej" UKSW Warszawa 12-13.06.2015 r.
 • Millenium na Uchodżstwie w USA, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 18.04.2016r.
 • Rola Wychodżstwa Polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i w krajach byłego ZSRR. UKSW Warszawa 9-10 czerwca 2017r.
 • Rola i Udział Emigracji Polskiej w Odzyskaniu Niepodległości w 1918r. UKSW 13-14 listopada 2018r.
 • Polskie Wychodżstwo i Jego Przyczyny Podczas II Wojny Światowej i Po Jej zakończeniu. UKSW Warszawa 24-25 pażdziernik 2019r.

 

Prace Naukowe

PRACE NAUKOWE, 1999, tom I, Wyd. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-07, ss. 122 

Generał Kazimierz Glabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie. Konferencja naukowa 24 maja 1994 r. w Gorzowie Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński, Andrzej Suchcitz, 

Książka ukazała się dzięki finansowej pomocy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Urzędu Gminy i Miasta Odolanowa. 

SPIS TREŚCI : 
Wprowadzenie, s. 11-14,
Przemówienia gości, s. 15-24,
Andrzej Suchcitz, Marek Szczerbiński, Bernard Woltmann - Szkic do biografii generała Kazimierza Glabisza, s. 25-36
Waldemar Rezmer - Kazimierz Glabisz w mundurze obcej armii i początek jego kariery w polskich siłach zbrojnych (1915-1928), s. 37-48,
Zdzisław Cutter - Służba wojskowa Kazimierza Glabisza w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych (1929-1939), s. 49-58,
Michał Słoniewski - Działalność Kazimierza Glabisza w polskich związkach sportowych i ruchu olimpijskim w latach międzywojennych, s. 59-66,
Edmond Gogolewski, Marek Szczerbiński - Generał Kazimierz Glabisz jako działacz uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii, s. 67-78,
Wiesław Hładkiewicz, Patrik Borkowski - Fragmenty najnowszych dziejów Polski w twórczości publicystycznej Kazimierza Glabisza, s. 79-84,
Andrzej Rożanowicz - Ze wspomnień rodzinnych, s. 85-90,
Zbigniew Szafkowski - Akta osobowe Kazimierza Glabisza w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, s. 91-92,
Janusz Płaczek - Turniej piłkarski imienia generała Kazimierza Glabisza, s. 93,
Podsumowanie, s. 94-95,
Summary-Resume, s. 96-97,
Aneksy, s. 99-118,
Indeks nazwisk, s. 119-122.

 

 

PRACE NAUKOWE, 2001, tom II, Wyd. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-07, ss. 174

 

Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność, perspektywy. Konferencja naukowa 24-25 czerwca 1997 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński. 

 

Książka ukazała się dzięki finansowej dotacji Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) w Londynie. 

SPIS TREŚCI : 
Wprowadzenie, s. 7 

Część I
Antoni Giza - Polacy na Wileńszczyźnie w poczatkach XX wieku, s. 11,
Bogdan J. Kunicki - Losy emigrantów polskich we Francji w okresie międzywojennym, s. 17
Jan Draus - Polskie ośrodki naukowe w Palestynie w latach 1941-1947, s. 29
Stanisław Portalski - Polskie osiagnięcia technologiczne na obczyźnie (wybrane zagadnienia), s. 41
Edmond Gogolewski - Michał Franciszek Kwiatkowski (1883-1966). Życie poświęcone dziennikarstwu wśród polskiej emigracji zarobkowej, s. 45
Roman Dzwonkowski SAC - Młodzież polskiego pochodzenia z byłego ZSRR na studiach w Polsce, s. 57
Wiesław Hładkiewicz - Problematyka badań polskioej emigracji w Niemczech po 1945 r. - komentarze metodologiczne, s. 61
Marek Szczerbiński - Działalność Społecznego Ośrodka Dokumentacji i Badań Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie (1992-1997), s. 65
Kazimierz Dopierała - Encyklopedia Emigracji Polskiej i Polonii - problemy organizacyjno-metodologiczne, s. 71

 Część II 

Edward Kołodziej - Harcerstwo polskie w Belgii w latach międzywojennych, s. 75
Edward Olszewski - Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Danii (1926-1996), s. 85
Leonidas Klisiewicz, Jerzy Witting - Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 99
Leonidas Klisiewicz - Przegląd publicystyki metodyczno-programowej i historycznej Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w latach 1939-1998, s. 103
Jerzy Witting - Organizatorzy i wybitni działacze Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 109
Wiesław Kiewlak - Udział harcerstwa w odrodzeniu świadomości narodowej polskiej młodzieży na Białorusi, s. 117
Józef Szymeczek - Działalność Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej (1989-1998), s. 121
Jacek Kurzępa, Mariusz Goształ - Historia Harcerstwa Polskiego na Litwie, s. 143
Zyta Kołoszewska - Współczesność Harcerstwa Polskiego na Litwie, s. 143
Leonidas Kliszewicz - Z rozważań na przyszłością ruchu harcerskiego na obczyźnie, s. 145
Adam F. Baran - Internet jako nowe źródło badań Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 149
Statut Rady Porozumiewawczej badań nad Polonią

 

 

PRACE NAUKOWE, 2000, tom III, Wyd. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-5-8, ss. 174

 

Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze. Konferencja naukowa 11-12 września 1998 r. w Zielonej Górze. Redakcja: Wiesław Hładkiewicz, Marek Szczerbiński. 

 

Książka ukazała się dzięki finansowej pomocy Henryka Rajkiewicza, prezesa PPH "Hera" w Poznaniu. 

 

SPIS TREŚCI : 


Wprowadzenie, s. 7-8,
Przemówienia prof. dr Edwarda Szczepanika, s. 9-11,
Przemówienia gości, s. 12-15,
Edward Szczepanik (Londyn) - Zbiorowe wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, s. 16-17
Krzysztof Tatarkiewicz (Warszawa) - Kto jest polskim uczonym pracującym na obczyźnie?, s. 18-25
Tadeusz Kowalik (Warszawa) - Polskie transformacje a emigracja. Rola polskich ekonomistów za granicą w systemowych przekształceniach w Polsce, s. 26-35
Edmond Gogolewski (Lille) - Kultura i język polski na uniwersytetach we Francji, s. 36-47
Maria B. Piechowiak-Topolska (Poznań) - "Wilno w Londynie". Dzieje Uniwersytetu Stefana Batorego na emigracji po II wojnie światowej, s. 48-56
Maria Kalczyńska (Opole) - Z problematyki badawczej na instytucjami ksiązki polskiej w Niemczech, s. 57-63
Wiesław Hładkiewicz, Piotr Mazurkiewicz (Zielona Góra) - Polski ruch naukowy i akademicki w zachodnich strefach okupowanych Niemiec (1945-1949), s. 64-70
Jerzy A. Gawenda (Londyn) - Nauki prawne na obczyźnie, s. 71-74
Zbigniew Wójcik (Warszawa) - Uczeni polscy w Rosji (do 1922 r.), s. 75-83
Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga) - Polski Instytut Źródłowy w Lund (1945-1946), s. 84-96
Bogusław Wróblewski (Lublin) - Między socjolonią a literaturą. Czterdzieści lat pisarstwa Danuty Mostwin, s. 97-103
Antoni Kuczyński (Wrocław) - Recepcja badań Bronisława Piłsudskiego nad kulturą tubylczej ludności Sachalinu, s. 104-116
Krystyna Jaworska (Turyn) - Polscy naukowcy we Włoszech: polski wkład w polonistykę włoską, s. 117-126
Kazimierz Nowak (Londyn) - Znaczenie Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu (1940-1949), s.127-135
Andrzej Paszkiewicz (Warszawa) - Polskie stowarzyszenia naukowo-techniczne na obczyźnie, s. 136-147
Ryszard Terlecki (Kraków) - Geneza Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, s.148-156
Marek Szczerbiński, Bernard Woltmann (Gorzów Wlkp.) - Założenia badawcze dziajów sportu polskiej emigracji, s.157-159
Czesław Partacz (Koszalin) - Rola Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego jako polskiej placówki naukowej na obczyźnie, s. 160-163
Tadeusz Błoński (Koszyce) - Z działalności Klubu Polskiego w Koszycach Stowarzyszenia Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji, s. 164-166
Adam Sudoł (Bydgoszcz) - Geneza, cele i działalność Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego przy WSP w Bydgoszczy, s. 167-174

 

 

PRACE NAUKOWE, 2000, tom IV, Wyd. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-2-3, ss. 300 

 

Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-1998). Konferencja naukowa 10-11 listopada 1998 r. w Rogach k/ Gorzowa Wlkp.. Redakcja: Marek Szczerbiński. 

 

Książka ukazała się dzięki finansowej pomocy: Wojewody gorzowskiego Jerzego Ostroucha i Henryka Rajkiewicza, prezesa PPH "Hera" w Poznaniu. 

 

SPIS TREŚCI : 

Wprowadzenie, s. 7-10,
Henryk Żaliński - Wizje ustrojowe Polski odrodzonej w myśli społeczno-politycznej Wielkiej Emigracji, s. 11-25
Ewa Biały - Jeszcze o przyczynach upadku Reczypospolitej, s. 26-30
Beata Maleska - Powstańcze próby walki o wolość w XIX w. oraz ich wpływ na odzyskanie niepodległości, s. 31-37
Janusz Wojtasik - Idea powstania zbrojnego w działalności Józefa Piłsudskiego do 1914 r., s. 38-51
Antoni Kuczyński - Między etnografią a polityką. Bronisława Piłsudskiego związki z polską emigracją i jego działalność na rzecz odzyskania niepodległości (1914-1918), s. 52-60
Wojciech Janik - Droga Śląska Cieszyńskiego do Polski Odrodzonej, s. 61-72
Zdzisław Pawluczuk - Stanisław Wojciechowski (1869-1953). Działacz niepodległościowy i polityk, s. 73-82
Tomasz Proksa - Akcja werbunkowa Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji w latach 1914-1916, s. 83-89
Antoni Giza - Walka generała Lucjana Żeligowskiego o Wileńszczyzną w październiku 1920 r., s. 90-96
Bogusław Polak - Wychodźstwo polskie z Niemiec w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, s. 97-105
Maria Wanda Wanatowicz - Reakcja mieszkańców Śląska na niepodległość Polski, s . 106-118
Zbiegniew J. Wójcik - Poczatki organizacji nauki w II Rzeczpospolitej. Instytucje krajowe i powroty uczonych do Ojczyzny, s. 119-129
Małgorzata Kitowska - Akcenty niepodległościowe w działalności stowarzyszen turystycznych w Polsce w latach 1919-1939, s. 130-136
Adam Walaszek - Polscy imigranci w USA i ich ojczyzna (1914-1923), s. 137-153
Kazimierz Dopierała - Emigracja polska w Turcji wobec dążeń niepodległościowych na ziemiach polskich, s. 154-159
Tomasz Jurek - Stanowisko mniejszości niemieckiej wobec niepodległości Polski (1918-1926), s. 160-165
Adam F. Baran - Zarys biografii Adama Bienia (1899-1998), s. 166-179
Eugeniusz S. Kruszewski - Sympozjum Kultury Wolnych Polaków w Danii. Fragment działalności niepodległościowej, s. 180-184
Edward Olszewski - Polacy i Polonia w Skandynawii wobec niepodległościowych dążeń Polski, s. 185-198
Teresa Sobisiak - Wyzwolenie Europy Środkowo-Wschodniej w koncepcjach Juliusza Mieroszewskiego, s. 199-208
Edmond Gogolewski - Polacy we Francji w latach 1939-1940, s. 209-218
Adam Sudoł - Ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej. Karol Poznański (1893-1971), s. 219-234
Tadeusz Wyrwa - Myśl polityczna uchodźstwa polskiego we Francji na przełomie lat 1939-1940, s. 235-243
Marek Szczerbiński - Problematyka niepodległościowa dziannika "Narodoweic" na przełomie lat 1944/45, s. 244-252
Edward Szczepanik - Polityka niepoelgłościowa władz RP na uchodźstwie w latach 1945-1990, s. 253-262
Wiesław Hładkiewicz - Emigracja wobec wydarzeń w Polsce w latach 1989-1998, s. 263-268
Czesław Osękowski - Pogranicze polsko-niemieckie po drugiej wojnie światowej. Od izolacji do otwartości i partnerstwa, s. 269-278
Mariusz Gizowski - Działalność narodowo-patriotyczna mniejszości polskiej w Kazachstanie po 1989 r., s. 279-284
Marzena Tchórzewska-Hautt - Obchody Dnia Niepodległości w Polsce w latach 1920-1988, s. 285-297
Aneksy, s. 297-300 

 

 

PRACE NAUKOWE, 2001, tom VII, Wyd. Światowa Rada Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-66, ss. 624 

 

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie. Konferencja naukowa 8-9 maja 2001 r. w Gorzowie Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński i Tadeusz Wolsza. 

 

Książka ukazała się dzięki dotacji Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego WARTA-TOURIST. 

 

SPIS TREŚCI : 

Zamiast wstępu, s. 11-18,
Henryk Kocój - Rosja a rozbiory Polski i utrata Kresów Wschodnich, s. 19-28
Andrzej Targowski - Kim jesteśmy?, s. 29-32
Wiesław Hładkiewicz - Polonia jako zjawisko społeczne i podmiot badań naukowych, s. 33-42
Marta Zając - Polskie powstania i zsyłki ich uczestników w głąb Rosji, s. 43-50
Maria B. Topolska - Polacy na Litwie i Białorusi w kontekście wielowiekowych tradycji wyznaniowych i narodowych, s. 51-60
Jacek Knopek - Repatriacja polskich uchdźców cywilnych i wojskowych z Roasji przez Bliski Wschód w latach 1920-1922, s. 61-68
Grażyna Biczysko - Stan badan dziajów harcerstwa polskiego w Rosji w latach 1912-1924, s. 69-76
Adam Sudoł - Wpływ decyzji Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 1 października 1939 roku na losy Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, s. 77-90
Wanda K. Roman - Internowanie polskich żołnierzy na Łotwie w okresie wrzesien 1939-czerwic 1940, w świetle ówczesnego prawa międzynarodowego, s. 91-110
Agnieszka Grędzik - Losy polskich nauczycieli na ziemiach północnowschodnuch II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941, s. 111-124
Daniel Boćkowski - W obozie i na zesłaniu. Czynniki determinujące przetrwanie - próba poznawcza, s. 125-136
Maciej Szczurowski - Przyczynek do historii Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w latach 1941-1942, s. 137-168
Ewa Kowalska - Niektóre kierunki działan sowietyzacyjnych społeczności żydowskiej Kresów Wschodnich II RP (1939-1941). Uwagi generalne, s. 169-182
Marek Dutkiewicz - Personel medyczny ze Wschdnich Kresów II Rzeczypospolitej - ofiary zbrodni katyńskiej, s. 183-192
Małgorzata Ruchniewicz - Polacy w radzieckich obozach i na zesłaniu w latach 1944-1959, s. 193-204
Dariusz Rogut - Łagry kontrolno-filtracyjne dla obywateli polskich Wileńszczyzny w Związku Sowieckim w latach 1945-1947, s. 205-216
Tadeusz Kisilewski - Sytuacja Polaków na Litwie i Białorusi oraz polityka Polski wobec nich w tamtejszych środowiskich polskich. Informacja z jesieni 1996 roku, s. 217-230
Jacek Kurzępa - Polska diaspora na Wileńszczyźnie, s. 231-248
Iwona Kabzińska - Polacy na terenach byłego Związku Radzieckiego w polskich badaniach etnologicznych ostatnmiego dziesięciolecia XX wieku, s. 249-262
Marek Białokur - Polityczna i publicystyczna działalność Joachima Bartoszewicza w Kijowie (1906-1918). Przyczynek do dziejów Narodowej Demokracji, s. 263-276
Władysław Masiarz - Polskie kolonie na Syberii Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku, s. 277-288
Jerzy Wowk - Aktywność społeczno-kultiralne Polaków na Ukrainie (na początku XX wieku), s. 289-300
Natalia Sindecka - Związek Polaków w Estonii "Polonia" (1930-2000), s. 301-306
Jan Lewandowski - Polaków w Estonii przeszłość, teraźniejszość i perspektywy, s. 307-314
Michał Sienkiewicz - Powstanie i działalność polskich organizacji kulturalno-oświatowych na Litwie, s. 315-318
Romuald Naruniec - Rola szkolnictwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków na Litwie, s. 319-334
Jan Sienkiewicz - Byliśmy. Jesteśmy. Czy będziemy?, s. 335-344
Adam F. Baran - Niezależne organizacje harcerskie w PRL w służbie Polakom na Wschodzie (1985-1990), s. 345-364
Zbigniew Szafkowski - Janina Soja-Pawzun, nauczycielka języka polskiego w Kazachstanie, s. 365-370
Małgorzata Żurawiecka - Polacy w Kazachstanie - doświadczenia, spotkania, refleksje, s. 371-376
Oleg Gorbaniuk - Zachodnia i Wschodnia Ukraina: dwa oblicza polskości, s. 377-388
Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk - Proces wynarodowiania Polaków na Ukrainie: stan aktualny, przyszłe zagrożenia, s. 389-406
Julia Gorbaniuk - Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazchstanu, s. 407-422
Urszula Kaczmarek - Teraźnieszość Polaków na Węgrzech, s. 423-432
Magdalena Pokrzyńska - Religijność Polaków na Bukowinie (próba określania przedmiotu badań), s. 433-440
Zenon Jasiński - Problemy Polaków w Republice Czeskiej i republice Słowackiej po 1990 roku, s. 441-454
Ks. Roman Nir - Rola Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia w informowaniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w planach zagarnięcia wschdnich terytoriów Państwa Polskiego przez Rosję w latach 1942-1944, s. 455-476
Eugeniusz Ponczek - Polska myśl polityczna w latach II wojny śwaitowej wobec "rosyjskości" i "sowityzmu" (wybrane problemy), s. 477-492
Arkadiusz Adamczyk - Losy Polaków pod administracją ZSRR w poblicystyce "londyńskich" piłsudczyków w latach 1942-1947, s. 493-506
Przemysław Wójtowicz - Działalność Związków Ziem Wschodnich w Londynie w latach 1942-1955, s.507-518
Tadeusz Wolsza - Trudne dialogi. Emigracyjne kontakty polsko-ukraińskie, białoruskie i litewskie w latach 1945-1950, s. 519-530
Edmond Gogolewski - Problematyka Polaków na Wschodzie na łamach prasy polonijnej we Francji, s. 531-540
Jacek K. Danel - Stanowisko władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie, wobec problemów Krasów Wschodnich i porozumienia polsko-ukraińskiego w latach 1976-1989, s. 541-548
Walery Choroszewski - Polska i Polacy na Litwie - widziane z Londynu, s. 549-560
Anna Siwik - Polska polityka wschodnia w ujęciu paryskiej "Kultury" na przykładzie publicystyki Juliusza Mieroszewskiego, s. 561-570
Sławomir Cenckiewicz - Radio Wolna Europa wobec Polaków na Wschodzie, s. 571-582
Piotr Kardela - Karol Rozmarek (1893-1973). Prezes Polonii Amerykańskiej a Polska po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wschodnich, s. 583-594
Rafała Stobecki - Obraz Kresów Wschodnich w emigracyjnych syntezach dziejów Polski po 1945 roku, s. 595-604
Załączniki, s. 605-620 

srbnp.pl © 2018. All rights reserved.