Warszawa, 9.04.2022 r.

ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ

Instytut Historii  UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Republika Polonia

 

ZAPRASZAJĄ

NA MIĘDZYNARODOWĄ  KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Rola mediów tradycyjnych i cyfrowych w podtrzymywaniu więzi narodowych oraz tworzeniu i utrwalaniu dziedzictwa narodowego Polaków poza granicami kraju

która odbędzie się

w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

przy ul. K. Wóycickiego 1/3, bl. 23

8 października 2022 r.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący – mgr Walter Wiesław Gołębiewski - prezes ŚRBnP; 

Zastępca Przewodniczącego – Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński;

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego –  mgr Aneta Hoffmann - Dyrektor Public Relations ŚRBnP;

Dr hab. Joanna Pyłat – redaktor naczelny portalu,

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: prof. Wiesław Jan Wysocki;   mgr Ewa Wysga - Sekretarz ŚRBnP, dr Maria Szonert-Binienda, ks. dr Zdzisław Malczewski, ks. prof. Bernard Kołodziej, dr Jacek Cholewski, mgr Anna Panishava.

 

Cel konferencji:

Mediosfera stając się jednym z najważniejszych elementów ludzkiego środowiska odgrywa też w XXI w. coraz większą rolę w procesach komunikacji, tworzeniu więzi społecznych i międzypokoleniowych, w procesach kulturotwórczych oraz edukacyjnych, a także w kreowaniu i wpływaniu na przebieg zjawisk politycznych i społecznych. Rola ta ujawnia się wyraziście w przestrzeni rozproszenia etnicznego i narodowościowego, którego zasięg ma charakter globalny – media są wówczas podstawowym środkiem komunikacji i edukacji, a ich zasięg i moc oddziaływania wzmacniane są nowoczesnymi środkami technologicznymi. Ich znaczenie w tym zakresie jest ewidentne w procesach integracyjnych Polaków rozsianych po całym świecie, w podtrzymywaniu więzi z Krajem pochodzenia, w tworzeniu i utrwalaniu dziedzictwa narodowego oraz jego afirmowaniu w środowiskach zamieszkania, co staje się coraz ważniejszym instrumentem dyplomacji publicznej. Moc oddziaływania współczesnych mediów wykorzystywana jest w szerokim zakresie także jako narzędzie wojny informacyjnej, co stawia przed ich użytkownikami dodatkowe, poważne wyzwania.

            Ukazanie i egzemplifikacja tej roli mediów tradycyjnych i cyfrowych jest podstawowym celem przygotowywanej konferencji naukowej. Pragniemy przedstawić je w rozmaitych aspektach: historycznym, socjologicznym, medioznawczym, politologicznym i edukacyjnym. Organizatorzy widzą też szczególnie pilną potrzebę zaprezentowania środków przekazu masowego jako instrumentów wykorzystywanych w działaniach dezinformacyjnych podejmowanych w ramach agresji rosyjskiej i białoruskiej na obszar Ukrainy w 2022 r. w jej uwarunkowaniach związanych z obecnością i zamieszkaniem Polaków na obszarze dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

            Powyższy kompleks zagadnień stanowić będzie pierwszą część obrad konferencyjnych. W drugiej natomiast części pragniemy dokonać ich prakseologicznej operacjonalizacji w postaci projektu edukacyjnego portalu internetowego poświęconego dziedzictwu Polonii i Polaków poza granicami Kraju, który będzie przyczyniał się do przekazywania i utrwalenia wiedzy na temat dziedzictwa narodowego, a także upowszechniania tej wiedzy i edukacji kolejnych pokoleń Polaków. Celem portalu będzie zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji o historycznych i współcześnie działających ośrodkach polskich poza granicami kraju oraz upowszechnianie wiedzy na temat dorobku kulturowego, politycznego, społecznego i biznesowego Polaków na obczyźnie na przestrzeni lat i współcześnie, w tym m. in. informacji na temat:

  • okoliczności powstania, roli i dorobku Światowej Rady Badań nad Polonią;
  • dorobku „I Wielkiej emigracji” i „Wychodźstwa Niepodległościowego”, roli i osiągnieć rządu RP na Uchodźstwie;
  • działalności polonijnych środowisk – m. in. stowarzyszeń (np. PTNO, STP, SPK), organizacji (np. Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, ZHP i in.), instytucji naukowych, bibliotek (np. Biblioteka Polska w Londynie, Biblioteka Polska w Paryżu, etc.), archiwów (np. Instytut i Muzeum gen. W. Sikorskiego w Londynie);
  • działalności emigracyjnych działaczy społecznych i politycznych - np. Edwarda Raczyńskiego, gen. Władysława Andersa, Edwarda Szczepanika (m. in. jego zaangażowania w powstanie ŚRBnP), artystów, naukowców, inżynierów;
  • roli i znaczenia polonijnego duszpasterstwa (PMK) i Radia Watykańskiego w podtrzymywaniu więzi narodowych.

Celem planowanego portalu będzie stworzenie przestrzeni służącej do wymiany poglądów, dyskusji i promocji polskiego dorobku poza granicami kraju,  a także opracowanie aktualnej bazy polskich szkół, ośrodków naukowych i katedr istniejących poza granicami kraju, jak również bazy danych polskich naukowców prowadzących badania poza krajem oraz uruchomienie sieci networkingowej, z której korzystać będą mogli naukowcy zajmujący się problematyką Polonii, jej dziedzictwem kulturowym, społecznym, naukowym i politycznym

W załącznikach przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu prosimy o przesłanie na adres: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01 – 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, p. 225,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Teksty referatów w wersji elektronicznej prosimy przesłać na wskazany powyżej adres w terminie do 15 września. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych i wygłoszonych wystąpień, jak i w charakterze uczestników biernych.

Z wyrazami szacunku,

Walter Wiesław Gołębiewski, MBA – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią,

ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW- Wiceprezes do Spraw Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią.

 

Tutaj można pobrać formularz zgłoszeniowy