PRACE NAUKOWE, 1999, tom I, Wyd. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-07, ss. 122 

 

Generał Kazimierz Glabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie. Konferencja naukowa 24 maja 1994 r. w Gorzowie Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński, Andrzej Suchcitz, 

 

Książka ukazała się dzięki finansowej pomocy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Urzędu Gminy i Miasta Odolanowa. 

 

SPIS TREŚCI : 
Wprowadzenie, s. 11-14,
Przemówienia gości, s. 15-24,
Andrzej Suchcitz, Marek Szczerbiński, Bernard Woltmann - Szkic do biografii generała Kazimierza Glabisza, s. 25-36
Waldemar Rezmer - Kazimierz Glabisz w mundurze obcej armii i początek jego kariery w polskich siłach zbrojnych (1915-1928), s. 37-48,
Zdzisław Cutter - Służba wojskowa Kazimierza Glabisza w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych (1929-1939), s. 49-58,
Michał Słoniewski - Działalność Kazimierza Glabisza w polskich związkach sportowych i ruchu olimpijskim w latach międzywojennych, s. 59-66,
Edmond Gogolewski, Marek Szczerbiński - Generał Kazimierz Glabisz jako działacz uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii, s. 67-78,
Wiesław Hładkiewicz, Patrik Borkowski - Fragmenty najnowszych dziejów Polski w twórczości publicystycznej Kazimierza Glabisza, s. 79-84,
Andrzej Rożanowicz - Ze wspomnień rodzinnych, s. 85-90,
Zbigniew Szafkowski - Akta osobowe Kazimierza Glabisza w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, s. 91-92,
Janusz Płaczek - Turniej piłkarski imienia generała Kazimierza Glabisza, s. 93,
Podsumowanie, s. 94-95,
Summary-Resume, s. 96-97,
Aneksy, s. 99-118,
Indeks nazwisk, s. 119-122.

 


 

PRACE NAUKOWE, 2001, tom II, Wyd. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-07, ss. 174

 

Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność, perspektywy. Konferencja naukowa 24-25 czerwca 1997 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński. 

 

Książka ukazała się dzięki finansowej dotacji Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) w Londynie. 

 

SPIS TREŚCI : 
Wprowadzenie, s. 7

 

Część I


Antoni Giza - Polacy na Wileńszczyźnie w poczatkach XX wieku, s. 11,
Bogdan J. Kunicki - Losy emigrantów polskich we Francji w okresie międzywojennym, s. 17
Jan Draus - Polskie ośrodki naukowe w Palestynie w latach 1941-1947, s. 29
Stanisław Portalski - Polskie osiagnięcia technologiczne na obczyźnie (wybrane zagadnienia), s. 41
Edmond Gogolewski - Michał Franciszek Kwiatkowski (1883-1966). Życie poświęcone dziennikarstwu wśród polskiej emigracji zarobkowej, s. 45
Roman Dzwonkowski SAC - Młodzież polskiego pochodzenia z byłego ZSRR na studiach w Polsce, s. 57
Wiesław Hładkiewicz - Problematyka badań polskioej emigracji w Niemczech po 1945 r. - komentarze metodologiczne, s. 61
Marek Szczerbiński - Działalność Społecznego Ośrodka Dokumentacji i Badań Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie (1992-1997), s. 65
Kazimierz Dopierała - Encyklopedia Emigracji Polskiej i Polonii - problemy organizacyjno-metodologiczne, s. 71

 

Część II

 

Edward Kołodziej - Harcerstwo polskie w Belgii w latach międzywojennych, s. 75
Edward Olszewski - Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Danii (1926-1996), s. 85
Leonidas Klisiewicz, Jerzy Witting - Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 99
Leonidas Klisiewicz - Przegląd publicystyki metodyczno-programowej i historycznej Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w latach 1939-1998, s. 103
Jerzy Witting - Organizatorzy i wybitni działacze Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 109
Wiesław Kiewlak - Udział harcerstwa w odrodzeniu świadomości narodowej polskiej młodzieży na Białorusi, s. 117
Józef Szymeczek - Działalność Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej (1989-1998), s. 121
Jacek Kurzępa, Mariusz Goształ - Historia Harcerstwa Polskiego na Litwie, s. 143
Zyta Kołoszewska - Współczesność Harcerstwa Polskiego na Litwie, s. 143
Leonidas Kliszewicz - Z rozważań na przyszłością ruchu harcerskiego na obczyźnie, s. 145
Adam F. Baran - Internet jako nowe źródło badań Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 149
Statut Rady Porozumiewawczej badań nad Polonią

 


 

PRACE NAUKOWE, 2000, tom III, Wyd. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-5-8, ss. 174

 

Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze. Konferencja naukowa 11-12 września 1998 r. w Zielonej Górze. Redakcja: Wiesław Hładkiewicz, Marek Szczerbiński. 

 

Książka ukazała się dzięki finansowej pomocy Henryka Rajkiewicza, prezesa PPH "Hera" w Poznaniu. 

 

SPIS TREŚCI : 


Wprowadzenie, s. 7-8,
Przemówienia prof. dr Edwarda Szczepanika, s. 9-11,
Przemówienia gości, s. 12-15,
Edward Szczepanik (Londyn) - Zbiorowe wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, s. 16-17
Krzysztof Tatarkiewicz (Warszawa) - Kto jest polskim uczonym pracującym na obczyźnie?, s. 18-25
Tadeusz Kowalik (Warszawa) - Polskie transformacje a emigracja. Rola polskich ekonomistów za granicą w systemowych przekształceniach w Polsce, s. 26-35
Edmond Gogolewski (Lille) - Kultura i język polski na uniwersytetach we Francji, s. 36-47
Maria B. Piechowiak-Topolska (Poznań) - "Wilno w Londynie". Dzieje Uniwersytetu Stefana Batorego na emigracji po II wojnie światowej, s. 48-56
Maria Kalczyńska (Opole) - Z problematyki badawczej na instytucjami ksiązki polskiej w Niemczech, s. 57-63
Wiesław Hładkiewicz, Piotr Mazurkiewicz (Zielona Góra) - Polski ruch naukowy i akademicki w zachodnich strefach okupowanych Niemiec (1945-1949), s. 64-70
Jerzy A. Gawenda (Londyn) - Nauki prawne na obczyźnie, s. 71-74
Zbigniew Wójcik (Warszawa) - Uczeni polscy w Rosji (do 1922 r.), s. 75-83
Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga) - Polski Instytut Źródłowy w Lund (1945-1946), s. 84-96
Bogusław Wróblewski (Lublin) - Między socjolonią a literaturą. Czterdzieści lat pisarstwa Danuty Mostwin, s. 97-103
Antoni Kuczyński (Wrocław) - Recepcja badań Bronisława Piłsudskiego nad kulturą tubylczej ludności Sachalinu, s. 104-116
Krystyna Jaworska (Turyn) - Polscy naukowcy we Włoszech: polski wkład w polonistykę włoską, s. 117-126
Kazimierz Nowak (Londyn) - Znaczenie Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu (1940-1949), s.127-135
Andrzej Paszkiewicz (Warszawa) - Polskie stowarzyszenia naukowo-techniczne na obczyźnie, s. 136-147
Ryszard Terlecki (Kraków) - Geneza Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, s.148-156
Marek Szczerbiński, Bernard Woltmann (Gorzów Wlkp.) - Założenia badawcze dziajów sportu polskiej emigracji, s.157-159
Czesław Partacz (Koszalin) - Rola Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego jako polskiej placówki naukowej na obczyźnie, s. 160-163
Tadeusz Błoński (Koszyce) - Z działalności Klubu Polskiego w Koszycach Stowarzyszenia Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji, s. 164-166
Adam Sudoł (Bydgoszcz) - Geneza, cele i działalność Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego przy WSP w Bydgoszczy, s. 167-174

 


 

PRACE NAUKOWE, 2000, tom IV, Wyd. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-2-3, ss. 300 

 

Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-1998). Konferencja naukowa 10-11 listopada 1998 r. w Rogach k/ Gorzowa Wlkp.. Redakcja: Marek Szczerbiński. 

 

Książka ukazała się dzięki finansowej pomocy: Wojewody gorzowskiego Jerzego Ostroucha i Henryka Rajkiewicza, prezesa PPH "Hera" w Poznaniu. 

 

SPIS TREŚCI : 

Wprowadzenie, s. 7-10,
Henryk Żaliński - Wizje ustrojowe Polski odrodzonej w myśli społeczno-politycznej Wielkiej Emigracji, s. 11-25
Ewa Biały - Jeszcze o przyczynach upadku Reczypospolitej, s. 26-30
Beata Maleska - Powstańcze próby walki o wolość w XIX w. oraz ich wpływ na odzyskanie niepodległości, s. 31-37
Janusz Wojtasik - Idea powstania zbrojnego w działalności Józefa Piłsudskiego do 1914 r., s. 38-51
Antoni Kuczyński - Między etnografią a polityką. Bronisława Piłsudskiego związki z polską emigracją i jego działalność na rzecz odzyskania niepodległości (1914-1918), s. 52-60
Wojciech Janik - Droga Śląska Cieszyńskiego do Polski Odrodzonej, s. 61-72
Zdzisław Pawluczuk - Stanisław Wojciechowski (1869-1953). Działacz niepodległościowy i polityk, s. 73-82
Tomasz Proksa - Akcja werbunkowa Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji w latach 1914-1916, s. 83-89
Antoni Giza - Walka generała Lucjana Żeligowskiego o Wileńszczyzną w październiku 1920 r., s. 90-96
Bogusław Polak - Wychodźstwo polskie z Niemiec w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, s. 97-105
Maria Wanda Wanatowicz - Reakcja mieszkańców Śląska na niepodległość Polski, s . 106-118
Zbiegniew J. Wójcik - Poczatki organizacji nauki w II Rzeczpospolitej. Instytucje krajowe i powroty uczonych do Ojczyzny, s. 119-129
Małgorzata Kitowska - Akcenty niepodległościowe w działalności stowarzyszen turystycznych w Polsce w latach 1919-1939, s. 130-136
Adam Walaszek - Polscy imigranci w USA i ich ojczyzna (1914-1923), s. 137-153
Kazimierz Dopierała - Emigracja polska w Turcji wobec dążeń niepodległościowych na ziemiach polskich, s. 154-159
Tomasz Jurek - Stanowisko mniejszości niemieckiej wobec niepodległości Polski (1918-1926), s. 160-165
Adam F. Baran - Zarys biografii Adama Bienia (1899-1998), s. 166-179
Eugeniusz S. Kruszewski - Sympozjum Kultury Wolnych Polaków w Danii. Fragment działalności niepodległościowej, s. 180-184
Edward Olszewski - Polacy i Polonia w Skandynawii wobec niepodległościowych dążeń Polski, s. 185-198
Teresa Sobisiak - Wyzwolenie Europy Środkowo-Wschodniej w koncepcjach Juliusza Mieroszewskiego, s. 199-208
Edmond Gogolewski - Polacy we Francji w latach 1939-1940, s. 209-218
Adam Sudoł - Ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej. Karol Poznański (1893-1971), s. 219-234
Tadeusz Wyrwa - Myśl polityczna uchodźstwa polskiego we Francji na przełomie lat 1939-1940, s. 235-243
Marek Szczerbiński - Problematyka niepodległościowa dziannika "Narodoweic" na przełomie lat 1944/45, s. 244-252
Edward Szczepanik - Polityka niepoelgłościowa władz RP na uchodźstwie w latach 1945-1990, s. 253-262
Wiesław Hładkiewicz - Emigracja wobec wydarzeń w Polsce w latach 1989-1998, s. 263-268
Czesław Osękowski - Pogranicze polsko-niemieckie po drugiej wojnie światowej. Od izolacji do otwartości i partnerstwa, s. 269-278
Mariusz Gizowski - Działalność narodowo-patriotyczna mniejszości polskiej w Kazachstanie po 1989 r., s. 279-284
Marzena Tchórzewska-Hautt - Obchody Dnia Niepodległości w Polsce w latach 1920-1988, s. 285-297
Aneksy, s. 297-300 

 


 

PRACE NAUKOWE, 2001, tom VII, Wyd. Światowa Rada Badań nad Polonią, Gorzów Wlkp. - ISBN 83-911660-66, ss. 624 

 

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie. Konferencja naukowa 8-9 maja 2001 r. w Gorzowie Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński i Tadeusz Wolsza. 

 

Książka ukazała się dzięki dotacji Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego WARTA-TOURIST. 

 

SPIS TREŚCI : 

Zamiast wstępu, s. 11-18,
Henryk Kocój - Rosja a rozbiory Polski i utrata Kresów Wschodnich, s. 19-28
Andrzej Targowski - Kim jesteśmy?, s. 29-32
Wiesław Hładkiewicz - Polonia jako zjawisko społeczne i podmiot badań naukowych, s. 33-42
Marta Zając - Polskie powstania i zsyłki ich uczestników w głąb Rosji, s. 43-50
Maria B. Topolska - Polacy na Litwie i Białorusi w kontekście wielowiekowych tradycji wyznaniowych i narodowych, s. 51-60
Jacek Knopek - Repatriacja polskich uchdźców cywilnych i wojskowych z Roasji przez Bliski Wschód w latach 1920-1922, s. 61-68
Grażyna Biczysko - Stan badan dziajów harcerstwa polskiego w Rosji w latach 1912-1924, s. 69-76
Adam Sudoł - Wpływ decyzji Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 1 października 1939 roku na losy Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, s. 77-90
Wanda K. Roman - Internowanie polskich żołnierzy na Łotwie w okresie wrzesien 1939-czerwic 1940, w świetle ówczesnego prawa międzynarodowego, s. 91-110
Agnieszka Grędzik - Losy polskich nauczycieli na ziemiach północnowschodnuch II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941, s. 111-124
Daniel Boćkowski - W obozie i na zesłaniu. Czynniki determinujące przetrwanie - próba poznawcza, s. 125-136
Maciej Szczurowski - Przyczynek do historii Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w latach 1941-1942, s. 137-168
Ewa Kowalska - Niektóre kierunki działan sowietyzacyjnych społeczności żydowskiej Kresów Wschodnich II RP (1939-1941). Uwagi generalne, s. 169-182
Marek Dutkiewicz - Personel medyczny ze Wschdnich Kresów II Rzeczypospolitej - ofiary zbrodni katyńskiej, s. 183-192
Małgorzata Ruchniewicz - Polacy w radzieckich obozach i na zesłaniu w latach 1944-1959, s. 193-204
Dariusz Rogut - Łagry kontrolno-filtracyjne dla obywateli polskich Wileńszczyzny w Związku Sowieckim w latach 1945-1947, s. 205-216
Tadeusz Kisilewski - Sytuacja Polaków na Litwie i Białorusi oraz polityka Polski wobec nich w tamtejszych środowiskich polskich. Informacja z jesieni 1996 roku, s. 217-230
Jacek Kurzępa - Polska diaspora na Wileńszczyźnie, s. 231-248
Iwona Kabzińska - Polacy na terenach byłego Związku Radzieckiego w polskich badaniach etnologicznych ostatnmiego dziesięciolecia XX wieku, s. 249-262
Marek Białokur - Polityczna i publicystyczna działalność Joachima Bartoszewicza w Kijowie (1906-1918). Przyczynek do dziejów Narodowej Demokracji, s. 263-276
Władysław Masiarz - Polskie kolonie na Syberii Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku, s. 277-288
Jerzy Wowk - Aktywność społeczno-kultiralne Polaków na Ukrainie (na początku XX wieku), s. 289-300
Natalia Sindecka - Związek Polaków w Estonii "Polonia" (1930-2000), s. 301-306
Jan Lewandowski - Polaków w Estonii przeszłość, teraźniejszość i perspektywy, s. 307-314
Michał Sienkiewicz - Powstanie i działalność polskich organizacji kulturalno-oświatowych na Litwie, s. 315-318
Romuald Naruniec - Rola szkolnictwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków na Litwie, s. 319-334
Jan Sienkiewicz - Byliśmy. Jesteśmy. Czy będziemy?, s. 335-344
Adam F. Baran - Niezależne organizacje harcerskie w PRL w służbie Polakom na Wschodzie (1985-1990), s. 345-364
Zbigniew Szafkowski - Janina Soja-Pawzun, nauczycielka języka polskiego w Kazachstanie, s. 365-370
Małgorzata Żurawiecka - Polacy w Kazachstanie - doświadczenia, spotkania, refleksje, s. 371-376
Oleg Gorbaniuk - Zachodnia i Wschodnia Ukraina: dwa oblicza polskości, s. 377-388
Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk - Proces wynarodowiania Polaków na Ukrainie: stan aktualny, przyszłe zagrożenia, s. 389-406
Julia Gorbaniuk - Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazchstanu, s. 407-422
Urszula Kaczmarek - Teraźnieszość Polaków na Węgrzech, s. 423-432
Magdalena Pokrzyńska - Religijność Polaków na Bukowinie (próba określania przedmiotu badań), s. 433-440
Zenon Jasiński - Problemy Polaków w Republice Czeskiej i republice Słowackiej po 1990 roku, s. 441-454
Ks. Roman Nir - Rola Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia w informowaniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w planach zagarnięcia wschdnich terytoriów Państwa Polskiego przez Rosję w latach 1942-1944, s. 455-476
Eugeniusz Ponczek - Polska myśl polityczna w latach II wojny śwaitowej wobec "rosyjskości" i "sowityzmu" (wybrane problemy), s. 477-492
Arkadiusz Adamczyk - Losy Polaków pod administracją ZSRR w poblicystyce "londyńskich" piłsudczyków w latach 1942-1947, s. 493-506
Przemysław Wójtowicz - Działalność Związków Ziem Wschodnich w Londynie w latach 1942-1955, s.507-518
Tadeusz Wolsza - Trudne dialogi. Emigracyjne kontakty polsko-ukraińskie, białoruskie i litewskie w latach 1945-1950, s. 519-530
Edmond Gogolewski - Problematyka Polaków na Wschodzie na łamach prasy polonijnej we Francji, s. 531-540
Jacek K. Danel - Stanowisko władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie, wobec problemów Krasów Wschodnich i porozumienia polsko-ukraińskiego w latach 1976-1989, s. 541-548
Walery Choroszewski - Polska i Polacy na Litwie - widziane z Londynu, s. 549-560
Anna Siwik - Polska polityka wschodnia w ujęciu paryskiej "Kultury" na przykładzie publicystyki Juliusza Mieroszewskiego, s. 561-570
Sławomir Cenckiewicz - Radio Wolna Europa wobec Polaków na Wschodzie, s. 571-582
Piotr Kardela - Karol Rozmarek (1893-1973). Prezes Polonii Amerykańskiej a Polska po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wschodnich, s. 583-594
Rafała Stobecki - Obraz Kresów Wschodnich w emigracyjnych syntezach dziejów Polski po 1945 roku, s. 595-604
Załączniki, s. 605-620