W dniach 13-14.11.2018 r. odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa „Rola emigracji polskiej w odzyskanie niepodległości 1918 r.”. Dwudniowe obrady z udziałem naukowców polskich z Kraju i zagranicy oraz przedstawicieli Polonii z całego świata miały na celu, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomnienie wkładu emigracji polskiej w ten doniosły proces.

Konferencję objął swym patronatem honorowym Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Jego list do zebranych na konferencji uczestników odczytał na początku obrad Senator RP prof. dr hab. Jan Żaryn. Organizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Coalition of Polish Americans konferencja była podzielona na 5 bloków tematycznych :

  • Bohaterowie Niepodległości ,
  • Niepodległość Ojczyzny w zabiegach Polaków i Polonii w wybranych krajach europejskich,
  • Niepodległość Polski w staraniach i opiniach Polonii Ameryki Północnej,
  • Polskie wychodźstwo w Azji i Australii na rzecz niepodległości
  • „…Wolność jest nam dana, ale i zadana…”. Rola Rządu Polskiego na Wychodźstwie w podtrzymywaniu dążeń niepodległościowych.

Wygłoszonych zostało 22 referaty, które zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. Wydarzenie zostało wsparte finansowo przez Kancelarię Senatu RP ze środków na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą w 2018 r.

Prelegenci konferencji i jej uczestnicy pochodzili z wielu środowisk polskich i polonijnych na świecie, w tym Polonii amerykańskiej, brytyjskiej, niemieckiej, belgijskiej, szwedzkiej, australijskiej, kanadyjskiej, a także z Białorusi, by wymienić te najszerzej reprezentowane.

Partnerami konferencji były następujące organizacje polonijne :

  1. Coalition of Polish Americans/ Koalicja Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Stany Zjednoczone Ameryki
  2. Instytut Polonia/ Polonia Institute Inc., Stany Zjednoczone Ameryki
  3. Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Wielka Brytania
  4. Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, Kanada

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.

Zarząd Światowej Rady Badań nad Polonią

MATERIAŁY VIDEO Z KONFERENCJI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: srbnp.pl/konferencja